ادب و عرفان

آموزشی

1) ویژگی های خط تصویری چیست؟نخستین نوشتارهای انسان،بسیار ابتدایی بوده است،به این معنی که با طرزی به دور از ظرافت،تصویر چیزها را می کشیدند و به این   ترتیب،مقصود خود را به دیگران می فهماندند.به این نوع خط ، « خط تصویری»          می گویند.

2) الفبا،برای اولین باردر میان کدام یک از اقوام و در چه زمانی رواج پیدا کرد؟در میان فنیقی ها به حدود سه هزار سال قبل از میلاد

3) منظور از « شاخص ها)) و« سنّت گذاران » چیست؟افرادی هستند که مهم ترین ویژگی های ادبی یک مقطع را می توان در آثار آنها پیدا کرد،به عبارت دیگر،آن افراد به چنان اهمیت و موقعیتی دست یافتند که می توان آن را فرزندان واقعی زمانه خودشان دانست.

4) خط پهلوی چند علامت داشته و چگونه نوشته می شده است ؟ دارای بیست و دو علامت و از راست به چپ نوشته می شده است.

5) تمام سنگ نوشته های باز مانده از عصر هخامنشی،به چه خطی است ؟ میخی

6) اوستایی که هم اکنون در دست است شامل چه بخش هایی است ؟ یسنا - یشت ها – ویسپرد - وندیداد – خرده اوستا

7) خدای نامه چیست ؟ و منشأ چه نوع آثاری است . نوشته هایی به پارسی میانه از روزگار ساسانیان به دست ما رسیده و مصنفّان اسلامی از آن ها نام برده اند و برخی را نیز به عربی ترجمه کرده اند.این خدای نامه سر مشقی برای تاریخ نویسی در دوره های بعد شد.

8) خط میخی چیست ؟ الفبایی که ایرانیان در عهد باستان به کار می بردند،خط میخی نام نهاده اند .

9) از خط اوستایی برای نوشتن چه متونی استفاده شده است ؟ متون دینی مربوط به آیین زردشتی،به ویژه کتاب اوستا.

10) یکی از منابع عمده ی شاهنامه ی فردوسی چه بوده است ؟ شاهنامه ی منثور ابومنصور عبدالرزاق توسی

11) نخستین سخن سرایان ایران فارسی را نام ببرید ؟ حنظه ی باد غیسی- محمد بن وصیف سیستانی – فیروز مشرقی – بوسلیک قربانی

12) نخستین شاعر پارسی گوی به نقل از تاریخ سیستان چه کسی است ؟ به چه دلیل ؟
محمد بن وصیف سیستانی است.وقتی یعقوب لیث بر دشمنان پیروز شد،شاعران به عربی او را ستایش کردند.یعقوب گفت : « چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ )) محمد بن وصیف گفت : « ای امیری که امیران جهان خاصه وعام      بنده وچاکر ومولای و سگ و بند و غلام »..

پس از او شاعران دیگر به پارسی ، شعر گفتند .

13) علل اصلی تأثیر ایرانیان در نقل،تدوین و نشر علوم تمدّن اسلامی چیست ؟    

الف)راه یافتن ایرانیان به دستگاه حکومت،به ویژه در دستگاه عباسی

ب)چون ایرانیان بیش از اسلام بر اثر رواج ادیان و مذاهب مختلف با بحث و تحقیق درباره ی مسائل دینی آشنا بودند،در دوره اسلامی نیز به مباحث مذهبی روی آوردند و همین بر خورد مذاهب با یکدیگر،عامل عمده ای برای توجه مسلمین به برخی از دانش های آن روزگار بود.

پ)در فرهنگ ایران،علوم مختلف از فرهنگ یونانی و هندی،ترجمه و اقتباس شده بود و مدّت ها در گندی شاپور تدریس می شد.با ترجمه ای این علوم به عربی،روحیه ی  مناسب با آن هم به فرهنگ اسلامی انتقال یافت و به دلیل زمینه ی مناسبی که در دامان اسلام پیدا کرد،به شدت مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

14) فارسی نو « دری » را چگونه تعریف کرده اند ؟ کلمه ی «  دری )) به معنای
« درباری » و منسوب به « در
)) « دربار،بارگاه » و در اصطلاح به زبان دولتی دستگاه ساسانی اطلاق می شود.بعدها سامانیان زبانی را که در دربار خویش به کار می بردند فارسی دری نامیدند.

15) قدیم ترین کتابی که به خطّ فارسی امروز در دست است،چه نام دارد و در چه زمینه ای تألیف شده است؟ایا می توان نخستین شاعر فاسی دری را مشخّص کرد؟چرا ؟ قدیم ترین کتاب «  الابنیه عن حقایق الادویه » در زمینه ی دارو شناسی و مؤلف بین اثر ابومنصور موفّق هروی است.این کتاب به خط اسدی توسی در 447 هجری تحریر شد.

16) آیا می توان نخستین شاعر فارسی دری را مشخص کرد؟چرا؟خیر،چون مطالبی که در این باره،در تذکره ها آمد غالباً یک دست نیست ولی باید گفت شعر از زمانی آغاز می شود که انسان توانسته است شور و هیجان درونی خود را با کلام خیال انگیز بیان کند.بی شک،دنباله ی شعر هجایی به پس از اسلام هم تستری می یابد و قبل از رودکی در شعر فارسی شاعرانی چون بوسلیک گرگانی،حنظله ی باد غیسی محمد بن وصیف و فیروز مشرقی در زمینه طبع آزمایی کرده اند.

17) واضع علم عروض کیست ؟ خلیل بن احمد

18) حوزه علم ایرانیان در قبل از اسلام،کدام شهر بود ؟ گندی شاپور

19 ) فارسی دری در اصطلاح به چه زبانی می گویند ؟ به زبان دولتی دستگاه ساسانی اطلاق می شود.

20) ناصر خسرو،رودکی را چه نامیده است ؟ شاعر تیره چشم روشن بین

21)چه کسی کلیله و دمنه و سندباد نامه را به نظم در آورده است ؟ رودکی سمر قندی

22)شهید بلخی با کدام دانشمند مباحثه و مناظره داشته است . محمد بن زکریا رازی،طبیب و فیلسوف معاصر خود.

23)دیگر شاعران،رودکی را چگونه ستوده اند؟

کسایی درباره او می گوید                                                                                                                                                               

زیــبـا بـود ار مـرو بـنـازد به کـسـایـی                 چونان که جهان جمله به استاد سمرقند

عنصری گوید:

غــــــزل رودکــــی وار نــــیــکـو بــود                 غـــزل هــای مــن رودکـی وار نــیـسـت

ناصر خسرو گوید:

اســـتــاد شــهــیــد زنـــــده بـایـســـتـی                 آن شـاعــر تــیـره چــشــم روشـن بــیـن

24) کدامین آثار توسط رودکی به نظم در آمده است ؟ آیا این آثار در دست است؟کلیله و دمنه،سندبادنامه که از آنها فقط ابیاتی پراکنده در دست است.

25) عصر رودکی را در تاریخ ادبیات چه می نامند ؟ دوره ی تغزل و خرد آزمایی

26) عنوان پدر شعر فارسی را به چه کسی داده اند ؟ چه کسانی او را ستوده اند؟رودکی –عنصری – فرخی و ناصر خسرو او را ستوده اند.

27) موضوعات شعری عصر رودکی را نام ببرید . وصف - ستایش - اندرز – معانی غزلی و احساسی و کمی هم مزاح

28) چه قالب های شعری در عصر رودکی « سامانی » رایج بود ؟ قصیده،قطعه و اندکی هم رباعی بود.

29)عنصری چگونه غزلی را نیکو می دانست ؟ غزل های رودکی وار را.

30) آفرین نامه از کیست و حاوی چه مطالبی است ؟ بوشکور بلخی،اندرز و حکمت

31) کسایی در مرثیه،پیشگام چه کسانی است؟ پیشگام شاعرانی چون قوامی رازی و محتشم کاشانی است .

32) موضوع سوگند نامه ی مذهبی فارسی کسایی چیست ؟ موضوع آن،فاجعه ی کربلاست.

33) کسایی عنوان « استاد شاعران جهان را » به کدام شاعر داده است؟رودکی سمرقندی

34) لقب «  نقاش چیره دست طبیعت »  متعلق به کیست؟کسایی مروزی

35) موضوعات شعری عصر رودکی کدام اند ؟ موضوعات شعری،گذشته از وصف،بیش تر ستایش بود و اندرز و معانی غزل و احساسی و کمی مزیح

36) چرا کسایی را پرچمدار ادبیات شیعه دانسته اند ؟ زیرا مذهب او شیعه ی دوازده امامی بود.بنابراین،در عصر فردوسی به عنوان نخستین شاعر دلبسته ی اهل بیت در نقش جانب دارای و ستایش خاندان پیامبر را تبر دوش کشیده است.هم چنین،ظاهراً او نخستین کسی است در پهنه ی شعر فارسی که به واقعه ی عاشورا اشاره دارد.

37) نخستین ترجمه ی قرآن کریم کدام است ؟ این ترجمه به چه زبانی است؟ترجمه ی تفسیر طبری به زبان فارسی

38) شعر فارسی،در عصر فردوسی چه خصوصیاتی داشت ؟ ویژگی های عمده آن را نام ببرید.نزدیکی به طبیعت،آمیختگی و موسیقی،داشتن ملی و ایرانی،در بر گیرنده ی مایه ی حکمی و اخلاقی و فقدان مایه های عرفانی و آسمانی است.هم چنین از پیراستگی و استحکام فکر و زبان ممتازی،برخوردار است.

39) نام نخستین کتاب منثور مستقل فارسی چیست و به دستور چه کسی فراهم آمد و چه مقدار از آن است؟شاهنامه منثور ابو منصوری است،به دستور و سرمایه ی ابو منصور محمد بن عبدالرزاق توسی فراهم آمده است،پانزده صفحه از آن باقی است که مقدمه آن کتاب است.

40) تفسیر طبری در چه قرنی نوشته شده و نثر آن چگونه است؟مترجم تاریخ طبری به فارسی کیست؟قرن سوم-نثر ساده ی دینی-ابو علی بلعمی

41) چه کسی شاهنامه ی ابومنصور را به نظم در آورد؟دقیقی

42) موضوع کتاب«الابنیه عن حقایق الادویه »  چیست؟در خواص گیاهان و داروها(دارو شناسی)

43)نخستین کتاب جغرافی به فارسی چه نام دارد و تألیف کیست؟حدود العالم که مؤلف آن معلوم نیست.

44)موضوع کتاب « الابنیه » چیست و مؤلف آن کیست؟خواص گیاهان و داروها-ابو منصورموفق هروی

45) « هدایة التمعلین فی الطب » از کیست و موضوع آن چیست؟ابوبکر اخوینی بخارایی-شیوه ی درمان بیماری ها

46) دین دقیقی چه بود و اثر جاوید او چه نام داشت ؟ زردشتی-گشتاسب نامه

 

47) دلایل عدم پذیرش شاهنامه توسط محمود چیست؟ «سه مورد »

الف) شاهنامه اثری ایرانی بود و در آن به ترکان که اجداد محمود بودند - روی خوش نشان نداده بود.

ب) فردوسی شیعه مذهب بود،در حالی که محمود سنِّی متعصّب بود.

ج) فردوسی،از محمود ستایش به عمل نیاورده بود و شاهان و پهلوانان گذشته ی ایران را مورد ستایش قرار داده بود.

48) لغت فرس حاوی چند لغت است ؟ اهّمیّت آن در چیست ؟ حدود یک هزار و دویست لغت فارسی به عمل آمده است،با این حال چون قدیمی ترین کتاب موجود در این زمینه است،در تاریخ ادبیات فارسی اهمیت فراوانی دارد.

49) چرا شخصیّت و شعر اسدی در زیر مجموعه ی عصر فردوسی بررسی می شود ؟ زیراشعر اسدی،استوار و لطیف و الفاظ و تعبیرات او اصیل و کهن است و تحولاتی که در زبان فارسی بر اثر مهاجرت به سرزمین های عراق عجم  در روزگار او پیدا کرده،هنوز به شعر وی راه نیافته است.همین امر می تواند این نظر را تأیید می کند که او را جزء شورای عصر فردوسی بدانیم.

50) زبان شعر اسدی چگونه بوده است ؟ چه تفاوتی میان گرشاسب نامه و شاهنامه وجود دارد ؟ زبان شعر اسعدی،استوار و لطیف و الفاظ و تعبیرات او اصیل و کهن است اما در مقایسه با شاهنامه،چون گرشاسب نامه با پاره ای افسانه های خرافی و بی پایه آمیخته شده است از اهمیت آن کاسته شده است.

51) آثار منظوم اسدی توسی به چند دسته تقسیم می شود ؟ به دو دسته :1)مناظرات که مشتمل است بر چهار یا پنج قصیده هر کدام در موضوعی خاص. 2)گرشاسب نامه

52) موضوع مسمط های منوچهری چیست ؟ وصف،خمریّه و ستایش

53) مثنوی های عنصری را نام ببرید.کدام داستان یونانی را به نظم در آورد؟

« شادبهر و عین الحیات »  و« سرخ بت و خنگ بت »  _ قصه ی «  وامق و عذرا )) را به نظم در آورد.

54) امتیاز قصاید عنصری نسبت به شاعران پیشین در چیست؟او علاوه بر فنون شعر،از دانش های زمان خود نیز بهره مند بوده و به ویژه پاره ای از اصطلاحات حکمت و منطق را در شعر خویش به کار گرفته است.

55) قصاید در عصر غزنوی چه مظمون داشتند ؟ وصف و مدح

56) منظور از شاعری روستا زاده با شعری به نرمی حریر و بیانی سهل و ممتنع کیست ؟ فرخی

57) مضمون عمده ی شعر معّزی چیست ؟ مدح و توصیف

58) قصاید معزّی به شیوه ی چه کسی است و او چگونه شاعری بود ؟ قصاید او به شیوه ی منوچهری است،معزّی شاعری مقلّد و فاقد ابتکار است.

59)آثار ناصر خسرو را نام ببرید ؟ سفر نامه - خوان و اخوان – زاد المسافرین – جامع الحکمین – دیوان اشعار

60) نخستین گوینده ای که شعر را به طور کلّی،در خدمت فکر اجتماعی اخلاقی و در مسیر اندیشه ی مکتبی قرار داده بود ؟ ناصر خسرو قبادیانی بلخی

61) حکومت های شیعه را در عصر ناصر خسرو نام ببرید . آل بویه – زیاران - دیلمیان

62) عمده ترین تفاوت شعر ناصر خسرو با شعر پیشینیان در چیست ؟ ناصر خسرو نخستین گوینده ای است که شعر را به طور کلی در فکر اخلاقی و اجتماعی و در مسیر اندیشه ی مکتبی قرار داده است.بر خلاف شعر پیشنیان که بیشتر بر محور ستایش و مدح پادشاهان بوده است، در شعر او در مقایسه با شعر پیشینیان مدح شاهان و ستایش و وصف معشوق دیده نمی شود.

63) اشعار به جا مانده از بابا طاهر همدانی بیشتر چه نوع شعری است و به کدام لهجه سروده شده است؟دو بیتی یا ترانه به لهجه محلّی لری

64) منشأ عرفان اسلامی در چیست؟در چه قرنی عرفان پدید آمد؟قرآن مجید،نیمه دوم قرن پنجم هجری

65) چه عاملی باعث انقلاب درونی در ناصر خسرو گردید؟بی قراری ها،در او انقلابی درونی پدید آوردريال ؛ به قول خود او،به دنبال خوابی که دید،از خواب چهل ساله بیدار شد و به ناگاه،دست از همه ی علاقه ها و خواسته ها فروشست و سفر هفت ساله ی خود را آغاز کرد.

66) نام دیگر تاریخ بیهقی چیست و چرا این نام بر این کتاب اطلاق شده است ؟ تاریخ مسعودی،زیرا آن چه از آن باقی مانده،مربوط به روزگار حکومت مسعود غزنوی است.نویسنده تمام جزئیات حوادث روزگار حکومت آل سبکتکین را تشکیل حکومت غزنوی تا اوایل روزگار ابراهیم بن مسعود شرح داده است.

67) محتوای کتاب سیاست نامه چیست ؟ رسوم پادشاهان پیشین و آیین مملکت دارای و پادشاهی و پر است از حکایت ها و داستان ها تاریخی و نیمه تاریخی مربوط به پادشاهان پیشینی که هر کدام به مناسبت موضوع سخن،در جای خود آمده است.

68) سیاست نامه نوشته ی کیست ، چند باب دارد و نام دیگر آن چیست ؟ خواجه نظام الملک-39 باب داشت و بعد 50 باب گردید – سیرالملوک

69) نوع نثر کتاب های زیر را مشخص کنید.

الف)سیاست نامه         ب)تفسیر سوری آبادی الف)اخلاقی - اجتماعی(تعلیمی)  ب)نثر دینی

ج)دانش نامه ی علایی   د)کشف المحجوب       ج)علمی                            د)عارفانه

70) قابوس نامه در چند باب و برای راه نمایی چه کسی نوشته شده است ؟ 44 باب – گیلان شاه

71) در عصر بیهقی،اولین و مهم ترین کتابی که خاص علم نجوم،هندسه و حساب به فارسی نوشته شد،کدام اثر است ؟ التفهیم لا وایل صناعة التنجیم

72) مؤلف (( دانش نامه ی علایی » کیست و اهمیت آن درچیست؟ابوعلی سینا-از آن جهت که یک دوره کامل از فلسفه و طبیعیات را به زبان فارسی شامل می شود،دوم آن که بسیاری از اصطلاحات منطقی و فلسفی را به زبان فارسی در بر می گیرد.

73) دانش نامه ی علایی به خواهش چه کسی نوشته شد و نام دیگر آن چیست ؟ به خواهش علاء الدوله ی کاکویه – حکمت علایی

74) موضوع کتاب قابوس نامه چیست ؟ موضوع آن،اخلاق و مسائل اجتماعی که حاصل تجربه های خود را برای نشان دادن راه و رسم زندگی به فرزند خود گیلان شاه به یادگار گذاشته است.

75) کتاب طبقات صوفیه در اصل از کیست ؟ ابوعبدالرحمان سلمی

76) موضوع کتاب رسایل چیست ؟ اقوال و سخنان و مناجات ها و راز و نیازهای لطیف و پرجاذبهاثر حاوی لطیف ترین معانی عرفانی با بیانی شاعرانه و خوش آهنگ است.

77) آثار خواجه عبدالله انصاری را نام ببرید؟ مناجات نامه – نصایح – زادالعارفین – کنز السالکین – رساله ی دل و جان – رساله ی دل وجان – رساله ی واردات – الهی نامه – قلندر نامه – محبت نامه – هفت حصار و ترجمه و املایی طبقات الصوفیه

78) موضوع کشف المحجوب چیست ؟ این اثر بنا به خواهش چه کسی نوشته شده است ؟ راجع به طریقت و اصول تصوف و بیان کیفیت عشق به پروردگار است – ابوسعید هجویری

79) چند کتاب را نام ببرید که با کشف المحجوب هم موضوع باشند؟

الف)شرح تعرف اثر مستملی بخاری    ب)شرح گلشن راز اثر نوشته ی شمس الدین گیلانی

ج)مرصاد العباد اثر نجم الدین دایه      د)مصباح الهدیه از عزالدین محمد کاشانی

80) چند تفسیر مهم را نام ببرید.(4 مورد)

الف)تفسیر طبری           ب)تفسیر کمبریج

ج)تفسیر سور آبادی        د)تفسیر کشاف ابوالقاسم زمخشری

هـ)کشف الاسرار وعدة الابرار اثر میبدی

81) مسعود سعد با چه کسانی دوستی داشته است ؟ امیر معزّی،سنایی،عثمانی مختاری و ابوالفرج رونی

82) انوری در قطعه پیشگام چه کسی است ؟ ابن یمین

83) مضمون و محتوای قطعات انوری چیست ؟ ستایش،خواهشگری،بد زبانی و هجو گویی

84) مضمون های عمده ی شعر در عصر انوری را بنویسید.مدح،وصف،غزل،بد زبانی،هجاگویی،روی گردانی از دنیا،پاره ای اندرز گویی های بی پشتوانه و فاقد اعتبار عملی

85) عصر انوری را در تاریخ ادبیات چه می نامند ؟ فرجام رونق ستایشگری

86) تخلّص انوری در آغاز چه بود؟ سه شاعر دیگر را نام ببرید که بیش از یک تخلّص داشته اند ؟ انوری ابتدا «  خاوری تخلّص »  می کرد.

*خاقانی ابتدا « حقایقی » تخلّص می کرد.

*قاآنی درآغاز «  حبیب » تخلّص می کرد.

*جامی درآغاز «  دشتی »  تخلّص می کرد.

89) بیت زیر از کیست و به چه موضوعی اشاره دارد ؟

«  هـفـت سـالم بسـود سـو و دهک                          پـس از آنـم سـه سـال قـلعه ی نای »

مسعود سعد سلمان – به زندانی شدنش در قلعه های سو،دهک و نای اشاره دارد.

90) توصیف زیر از کیست و مبیّن چه نکته ای است ؟ درباره ای انوری – بیانگر قدرت شاعری اوست که برخی سخن سنجان او را هم پایه ی سعدی وفردوسی دانسته اند.با این حال،شعر او فقط آمیزه ای از مدح و هجو است و نشان می دهد که او تمام استعداد و توان شعری خود را صرف ستایشگری و بد زبانی کرده است.

 

 

91) لقب «آفرینشگر معانی تازه » متعّق به کیست ؟ کمال الدین اصفهانی

92) چه کسی را « مکتب دار شعر اصفهانی » گفته اند ؟ جمال ادین عبد الرزاق

93) عنوان « خلاق المعانی » را به چه کسی داده اند ؟ کمال الدین اصفهانی

94) چرا کمال الدین اصفهانی را لقب « خلاق المعانی » گرفته است ؟ به خاطر خلق معانی تازه

95) از لحاظ مضامین شعری جمال الدین عبد الرزاق را با سنایی مقایسه کنید . در شیوه وعظ و حکمت و اخلاق به پای سنایی نرسیده و کارش بدون آن که اصالت چندانی داشته باشد . در حدّ نکوهش ظواهر دنیا و متعلقات آن باقی مانده است .

96) ترکیب بند مشهور جمال الدین در نعت پیامبر از لحاظ بافت شعری چگونه است ؟ استوار و سنجیده از کار در آمده و هم معنا و مضمون ابیات آن در اوج است و از ذوق و عاطفه ی خاصی حکایت می کند .

97) « خلاق المعانی » یعنی چه ؟ چه کسی و چرا بدین لقب نامیده شده است ؟ به معنی آفریننده معانی تازه است – کمال الدین اصفهانی – زیرا او در خلق معانی تازه دستی توانا داشته است .

98) کدام تفسیر فارسی از نظر لغوی و ادبی ، از نظر لغوی و ادبی ، در قرن ششم ، قابل        اهمیت است ؟ روض الجنان .

99)  قدیم ترین و مهمترین تفسیر شیعه به زبان فارسی در قرن ششم کدام است و مؤلف آن کیست ؟  روض الجنان و روح الجنان – ابو الفتوح رازی .

100) کشف الأسرار در اصل از کیست وچه کسی به شرح و بسط آن پرداخته است ؟ خواجه عبد الله انصاری – رشید الدین میبدی .

101) در قرن ششم چه کسی سندبادنامه را به نثر فنی نوشت ؟ ظهیری سمر قندی  

102) چه کسی سندبادنامه را در قرن پنجم به نظم درآورد ؟ ازرقی هروی 

103) سندبادنامه تألیف چه کسی ؟ و در چه قرنی به فارسی دری ترجمه شد ؟ سندباد حکیم هندی – قرن چهارم ه ق . در زمان ساسانیان

104) کتاب سمک عیار از چه جهت مورد توجه است و حوادث روزگار کدام شاه را مطرح می کند ؟ تاریخی و جامعه شناسی – مرزبان شاه فرخ

105) نویسنده ی کتاب سمک عیار کیست ؟ به نقل از چه کسی و در چه قرنی نوشته شده
است ؟ فرامرز بن خداداد – صدقة بن ابی القاسم قرن 6 ه ق .

106) اسرار توحید چند باب است ؟ کدام باب به بیان حالات شیخ در سال های میانی حیات او اختصاص دارد ؟ سه باب – باب دوم

107) چه کسی اسرار التوحید را نوشت و موضوع آن چیست ؟ محمد بن منور – حالات و افکار و اقوال و کرامات شیخ ابو سعید ابو الخیر .

108) چه کسی بین فلسفه و عرفان پیوند برقرار کرد و این امر چه پیامدی را در برداشت ؟ شهاب الدین سهروردی – عده ای به او نسبت الحاد و بی دینی دادند .

109) چه کسی فلسفه اشراق را بنیان نهاد ؟ آثار او را نام ببرید . شهاب الدین شهروردی – آواز پرجبرئیل ، رسالة العشق ، لغت موران ، صفیر سیمرغ ، رسالة الطیر ، روزی با جماعت صوفیان و فی حالة الطفولیه .

110) آثار عین القضات را بنویسید ؟ رساله یزدان شناخت ، تمهیدات ، نامه های
عین  القضات .

111) عین القضات از مهظر چه کسانی بهره می برد ؟ عمر خیام و احمد غزالی

112) نوع نثر کتاب های زیر را مشخص کنید .

الف) سمک عیار: نثر داستانی     ب) حدائق السحر: نثر فنی     ج) راحة الصّدور: نثر تاریخی  

 

113) اساسی ترین اندیشه های صوفیانه ی عین القضات را در چه آثاری می توان جست وجو کرد ؟  رساله های یزدان شناخت و تهمیدات  .

114) شیوه و سبک نویسندگی عین القضات چگونه است ؟ ساخت نوشته های او بر پایه ی سادگی و بی تکلفی استوار است . اما این روانی ، هرگز مانع از درک و احساس و
عاطفه ی سرشار او نشده است ، تا آنجا که می توان گفت در پاره ای از نوشته های عین القضات شعر و شعور به هم در آمیخته و کلمات و جملات زرین و به یاد ماندنی ایجاد کرده است . عین القضات در نوشته های خود اشعار زیادی از دیگران و برخی رباعیات عارفانه از خود و همچنین آیات قرآنی به استشهاد آورده است .

115) انیشه های شیخ اشراق بیشتر از چه مایه می گرفت ؟ از تفکر ایرانی و حکمت خسروانی مایه می گرفت .

117) ارزش ادبی سبک سمک عیار را بررسی کنید ؟ این کتاب با شیوه ی داستان در داستان تدوین شده است که داستان های آن با یکدیگر ساخت و پیوندی استوار دارند . تا آنجا که می توان کتاب را یکی از بهترین داستان های فارسی در روزگاران گذشته به حساب آورد . در این داستان ، اشعاری از شاعران پیشین فارسی مانند عیوقی و فردوسی و مقداری هم رباعی و غزل و اوصاف و مواعظ از شاعران دیگر ، بدون ذکر نام سراینده ، به استشهاد آمد و گیرایی و دل چسبی آن را دو چندان کرده است . این کتاب از حیث واژه ها و تعبیرات فارسی و قواعد لغوی و دستوری مربوط به زبان عّامه ، مقامی ممتاز دارد .

118) مرزبان نامه چند باب است ؟ و نثر آن چگونه است ؟ نُه باب دارای یک مقدمه و یک ذیل – مصنوع          

119) چه کسی مرزبان نامه را به فارسی ترجمه کرده است و این کتاب به شیوه ی کدام
کتاب ، فراهم آمده است ؟ سعد الدین وراویتی – کلیله ودمنه

120) چهار مقاله از کیست و نام دیگر آن چیست ؟ مجمع النوادر – نظامی عروضی سمرقندی

121) موضوع کتاب کلیله و دمنه چیست ؟ سعدی در کدام اثر خود از نثر آن تقلید کرده
است ؟ تمثیل و داستان هایی است که به زبان حیوانات به ویژه دو شغال به نام های کلیله و دمنه نقل می شود  – گلستان

122) چه کسی کلیله و دمنه را به زبان فارسی ترجمه کرد و آن را چه نام نهاد و نثر آن چگونه است ؟ ابوالمعالی نصرالله منشی – کلیلهو دمنه بهرامشاهی – نثر مصنوع

123) کلیله و دمنه را به دستور چه کسی به ایران آوردند ؟ انوشیروان

124) راحة الصدور را چه کسی و در چه قرنی نگاشته است ؟ نجم الدین راوندی – قرن ششم ه ق .

125) یک اثر جغرافیایی تاریخی در قرن ششم نام ببرید و بگویید چرا به آن جغرافیای تاریخی می گویند ؟ تاریخ بیهق زیرا سرگذشت شهرها و مناطق جغرافیایی و شخصیت های علمی و ادبی ناحیه بیهق می باشد .

125) مؤلف مجمل التوریخ اهل کجا بود و در چه عهدی آن را نوشته است ؟ اهل همدان    ( اسد آباد ) – سلطان سنجر سلجوقی .

126) المعجم فی معاییر الاشعار العجم چند بخش است ، مؤلف آن کیست و به چه نوع نثری نوشته شده است ؟ شامل دو بخش : بخش اول در فن عروض و بخش دوم قافیه و
نقد شعر – شمس قیس رازی – نثر مصنوع و متکلف .

127)  کتاب رشید و طواط کدام است و موضوع آن چیست ؟ حدائق السحر فی دقائق
 الشعر – مباحثی از علم معانی و بیان و صنایع لفظی و معنوی کلام است .

128) ترجمان البلاغه به چه نثری است و مؤلف آن کیست ؟ نثر فنی – محمد بن عمر رادویانی .

129) سند باد نامه را چه کسی تحریر کرده است ؟ اصل این ، اثر ، متعلق به کدام قوم و مؤلف آن کیست ؟ ظهیری سمرقندی – هند – مؤلف آن سند باد حکیم هندی است .

130) کدام اثر را قدیم ترین و مهم ترین تفسیر شیعه دانسته اند ؟ مؤلف این اثر کیست ؟ روض الجنان و روح الجنان – مؤلف آن حسین بن علی بن محمد بن احمد خزاعی نیشابوری معروف به شیخ ابوالفتوح رازی است .

131) آثار سنایی را نام ببرید ؟ حدیقة الحقیقه ، سیرالعباد ، طریق التحقیق ، کارنامه بلخ ، عشق نامه ، عقل نامه ، تحریمة القلم و مکاتب .

132) نوشته ها و نامه های سنایی ، در کدام اثر او قرار دارد ؟ مکاتیب سنایی .

133) موضوع کتاب سیرالعباد الی المعاد چیست ؟ مذهب سنایی چیست ؟ خلقت انسان و نفوس و عقل ها و موضوعات اخلاقی به طریق تمثیل بیان شده است و سنایی ، شاعری شیعه مذهب بود .

134) کدام اثر سنایی بر مبنای مزاح و مطایبه است ؟ و چند بیت است ؟ کارنامه ی
بلخ – پانصد بیت .

135) یکی از کهن ترین منظومه های عرفانی فارسی کدام است ؟ سراینده ی آن کیست و نام دیگرش چیست ؟ حدیقة الحقیقه – ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی – الهی نامه .

136) رباعیات خیام چه اندیشه هایی دارد ؟ اندیشه های فلسفی

137) چه کسی را « خیام انگلیسی » می دانند ؟ چرا ؟ ادوارد فیتز جرالد ؛ زیرا ترجمه ی موزون زیبایی از رباعیات خیام را به زبان انگلیسی کرده است .

138) رباعی ، مخصوص بیان چه مطالبی است ؟ مخصوص اندیشه های کوتاه و عمیق و تأملات فلسفی است که معمولاً تکیه اصلی معنا در مصراع چهارم است .

139) خیام در کجا متولد شد و محیط سیاسی زمان او چگونه بود ؟ در نیشابور متولد شد و محیط سیاسی زمان او ، آلوده به تعصب و قشری گری بود .

140) عصر مولوی را در تاریخ ادبیات چه می نامند ؟ دوره حماسه های عرفانی .

141) چرا برخی تصور کرده اند ، سنایی گرایش شیعی دارد ؟ در پاره ای از
قطعات ، سنایی را چنان شیفته و دل باخته ی اهل بیت و فضایل ائمّه ی دین می بینیم که اگر از پاره ای قراین قطعی دیگر در شعر و زندگی او چشم بپوشیم ، او را شاعری شیعی و محبّ اهل بیت می یابیم . همین امر سبب شده است که برخی وی را در زُمره ی شاعران و مؤلفان شیعه قلمداد کنند .

142) تأثیر سنایی را در بر دیگر شاعران ارزابی کنید ؟ « خاقانی » در قصاید حکمت آموز و غزلیات زاهدانه ای خود بر طریق سنایی رفته و در نظم « تحفة العراقین » به حدیقه توجه داشته است . « عطار » غزل سرایی عرفانی به طرز سنایی را به کمال رسانیده و در نظم « منطق الطیر » خود به حدیقه ی سنایی نظر داشته است . « مولانا » در پرداختن غزلیات شور انگیز « دیوان شمس » از پی سنایی و عطار رفته ، « مثنوی معنوی » خود را به هم به اشاره ی مرید نامروش ، حسام الدین و برای جای گزین کردن آن در حلقه ی درس مریدان به شیوه ی الهی نامه « حدیقه » سنایی به نظم در آورده است.

143) سنایی در نگاه مولوی چه جایگاهی دارد ؟  سنایی در نظر مولوی ، جایگاه ویژه ای دارد ، به نحوی که در غزلیات و مثنوی خود به سنایی نظر داشت و وی را دو چشم بصیر معرفت می دانست :

عطار روح بود و سنایی دو چشم او                        ما از پی سنایی و عطار رفته ایم  

 و با عناوینی چون « حکیم غزنوی » و « حکیم غیب » و « فخر العارفین » از او یاد می کند .

144) در عصر مولوی ، کدام نوع ادبی ، بیشتر رواج دارد ؟ چند نمونه ذکر کنید . ادبیات غنایی با مضامین عرفانی ؛ حدیقة الحقیقه ، مخزن الأسرار ، منطق الطیر و مثنوی معنوی.

145) در شعر عصر مولوی ، پیشگامی از آن کیست ؟ سنایی

146) یایه ی اصلی اندیشه های خیامی ، تأمل در چیست ؟ پایه ی اصلی اندیشه های خیامی تأمل در راز « هستی » و « نیستی » و « سرنوشت انسان » است .

147) اسکندرنامه شامل چند بخش و چند بیت است ؟ در بخش ؛ شرف نامه و
اقبال نامه – 10500 بیت دارد .

148) موضوع کتاب لیلی و مجنون چیست ؟ ماجرای عشق قیس از قبیله ی
بنی عامر – معروف به مجنون – به دخترک هم سال او لیلی است که به ناخواه به عقد مردی به نام ابن سلام در می آید ، بعد از این واقعه ، قیس سر به بیابان می گذارد و مجنون واقعی می شود و لیلی به ناکام می میرد و مجنون هم ، چون بر تربت او حاضر
می شود ، « ای دوست » می گوید و جان به جان آفرین تسلیم می کند .

149) نام دیگر هفت پیکر چیست ؟ هفت گنبد .

150) پنج منظومه ی نظامی را چه می نامند ؟ مثنوی خسرو و شیرین چند بیت است ؟
خمسه نظامی – 6500 بیت است .

151) مخزن الاسرار به پیروی از کدام اثر سروده شده است و دارای چند بیت است ؟
حدیقة الحقیقه – 2260 بیت است .

152) مخزن الاسرار چند مقاله است و موضوع آن چیست ؟ بیست مقاله است – زهد وحکمت و عرفان .

153) داستان سرایی را چه کسی آغاز کرده است و داستان سرایی در آثار کدام شاعر به اوج رسیده است ؟ فخرالدین اسعدگرگانی – نظامی گنجوی     

154) سبک شعر خاقانی را توضیح دهید ؟ شیوه ی خاص او در پیچاندن معانی
آشنا ، آخرین ترکیبات و تعبیرات تازه و به کاربردن تشبیه و استعاره های غریب در شعر است . اشعارش دیریاب و دشوار است .

155) خاقانی در کجا مدفون است ؟ چه عاملی باعث گوشه گیری و انزوای او شد ؟ در مقبرة الشعرای تبریز مدفون است و مرگ پسر بیست ساله اش باعث گوشه گیری او شد .

156) قصیده ی ایوان مدائن سروده ی کیست ؟ کهن ترین و مهمترین سفرنامه ی منظوم
حج ، در زبان فارسی چه نام دارد ؟ خاقانی – تحفة العراقین .

157) خاقانی در ابتدا چه تخلصی داشت و نام اصلی او چه بود ؟ حقایقی – افضل الدین
بدیل .

158) خاقانی در کجا متولد شد ؟ پدرش چه شغلی و مادرش چه مذهبی داشت ؟
شروان – پدرش درودگر و مادرش کنیزک عیسوی مذهب بود .

159) کدام شاعر به خودستایی پرداخته است ؟ چرا ؟ خاقانی ، به خاطر واخوردگی روانی که امروز در روان کاوی به آن « عقده ی حقارت » می گویند .

160) شاعر دیر آشنا ، به کدام شاعر گفته می شود ؟ خاقانی .

161) چرا خاقانی را شاعر صبح نامیده اند ؟ زیرا خاقانی در توصیف آسمان ، شب و به ویژه صبح و طلوع آفتاب ، دستی توانا دارد .

162) خاقانی در سبک بیان بیشتر متأثر از کیست ؟ سنایی

163) چه تفاوت عمده ای در کار نظامی هست که وی را از دیگر معاصران ممتاز
می کند ؟ او نه تنها برای خود سبک و روشی جداگانه دارد ، بلکه تأثیر شیوه ی او بر شعر فارسی نیز انکار ناپذیر است . روی هم رفته ، نو آوری هایی که در قلمرو ترکیب و معنی و ساختار داستان دارد ، وی را از دیگران متمایز می کند . با آنکه شیوه غالب در این
عصر ، « قصیده » است . او به مثنوی و آن هم عموماً « مثنوی غنایی » متمایل است .

164) چه کسانی از نظامی تقلید کرده اند ؟ کدام یک موفق بوده اند ؟ امیر خسرو دهلوی ، خواجوی کرمانی ، جامی و ... از میان پیروان سبک نظامی ، امیر خسرو دهلوی توفق بیشتری نسبت به دیگران به دست آورد و نیز یکی از نمونه های موفق ، مثنوی نیمه تمام « شیرین و فرهاد » وحشی بافقی است که آن را بعد ها « وصال شیرازی » تکمیل کرده است .

165) نظامی ، بیشتر از چه کسی تأثیر پذیرفته است ؟ ردّپای مقابله با کدام شاعر در شعر وی دیده می شود ؟ نظامی در سرودن « خسرو و شیرین » از فخرالدین اسعد گرگانی ، در نظم « اسکندرنامه » از شاهنامه ی فردوسی و در « مخزن الاسرار » از حدیقه سنایی تأثیر پذیرفته است .

166) مثنوی مولوی چند دفتر است ؟ شش دفتر

167) زبان شعر مولانا چگونه است ؟ زبان شعر مولانا زبان دل است ؛ دلی بیقرار و سوخته در آتش عشق که به ویژه ، در غزلیات شمس لحنی آسمانی و برتر به خود می گیرد .

168) سروده های مولانا را نام ببرید ؟ مثنوی معنوی و دیوان غزلیات شمس

169) نوشته های مولانا را نام ببرید . نامه های او در کدام کتاب آمده است ؟ فیه مافیه ، مجالس سعبه و مکاتیب – نامه های او در مکاتیب آمده است .

170) آثار مولوی به چند دسته تقسیم می شود ؟ نی نامه چیست ؟ به دودسته : نوشته و سروده ها – هیجده بیت آغازین مثنوی معنوی نی نامه نام گرفته است .

171) طریقه ی مولویه چیست ؟ طریقه ای که مولوی در عرفان بنیان گذاشت و به همت فرزندش – سلطان ولد – استمرار و گسترش یافت ، بعدها به « مولویه » مشهور شد .

172) چه کسی در سرودن مثنوی نقش داشت ؟ مولوی در کجا مدفون است ؟ حسام الدین چلبی – در محلی به نام « باغ سلطان » در « قونیه » .

173) بعد از شمس ، مولوی به چه کسانی دل بستگی و علاقه نشان داد ؟ صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی .

174) چه حادثه ی شگرفی در زندگی مولوی رخ داد و چه کتابی در بردارنده ی غزلیات اوست ؟ آشنایی با شمس تبریزی – دیوان کبیر یا غزلیات شمس .

175) عنوان خداوندگار عشق و عرفان را به چه کسی دادند ؟ مولانا جلال الدین بلخی .

176) پیش از تذکرة الاولیای عطار ، کدام آثار در شرح حال مشایخ تصوف است ؟ کشف المحجوب جلاّبی هجویری و طبقات الصوفیه ی عبدالرحمان سُلمی .        

176) موضوع کتاب تذکرة الاولیا چیست ؟

سرگذشت 97 نفر از اولیای مشایخ تصوف

177) بجز منطق الطیر، بقیه ی آثار عطار را نام ببرید و رباعیات عطار در کدام اثرش آمده است ؟

الهی نامه ، مصیبت نامه ، مختار نامه و تذکرة الاولیا – رباعیات او در مختار نامه آمده است .

178) موضوع کتاب منطق الطیر چیست و مراحل هفت گانه سلوک و عرفان را نام ببرید .

گروهی از مرغان به راهنمایی هدهد برای جستن و یافتن «سیمرغ» راه می افتند و در راه از هفت مرحله ی سهمگین می گذرند و در هر مرحله ، گروهی از مرغان از راه ، باز می مانند و در آخر «سی مرغ» باقی م یمانند چون به خود می نگرند در می یابند آنچه بیرون از خود می جسته اند - سیمرغ - در وجود خود آنهاست – مراحل هفت گانه ی سلوک : طلب ، عشق ، معرفت ، استغا ، توحید ، حیرت ، فقر و فقا .

179) مشهورترین حماسه ی عرفانی عطار چه نام دارد ؟ چند بیت است ؟

منطق الطیر – 4600 بیت .

 

 

180) مهم ترین حادثه زندگی مولوی چیست ؟

در سال 642 هـ ق. مردی شوریده سر . مرسوم به شمس تبریزی – که از بسیا ری سفر و بی قراری که داشت ، وی را شمس پرنده و آفاقی (=هرجا گرد ) نی می گفتند – گذارش به قونیه افتاد .

 181) مهمترین زاده طبع جلال الدین محمد مولوی چیست ؟

مثنوی معنوی .

192) در مورد شعر جوششی و کوششی و پیوندی چه می دانید ؟ شعر مولوی از کدام نوع است ؟

منظور از شعر جوششی ، شعری است که از عمق جان و درون شاعر بر می آید و شعر کوششی ، شعری است که سرایش آن بیشتر بر پایه ی آموخته ها و به کار گیری قواعد شعری صورت می گیرد و حکایت گر ذوق و شوق درونی شاعر نیست ولی وی تلاش کرده که سخن خود را به مرز شعر نزدیک کند . شعر پیوندی ، آمیزه ای از شعر جوششی و کوششی است . غزل های شمسی ، نمونه ی شعر جوششی است . برخی از اشعار رشید و طواط و حتی انوری و مغزی و . . . مصداق شعر کوششی و بیشتر اشعار حافظ و مثنوی مولوی ، نمونه ی عالی شعر پیوندی است .

193) شعر و شیوه ی شاعری امیر خسرو چگونه است ؟

به شیوه پیشینیان ، بسیار نظر داشت و به اعتماد خودش صاحب ابتکار نیست و بیشتر تقلید می کند .

194) مثنوی خضرخان از کیست و موضوع آن چیست ؟

امیر خسرو دهلوی – ماجرای عشق های خضرخان پسر علاءالدین با دولرانی ، دختر امیر گجرات .

195) خمسه ی امیر خسرو را نام برده ، بگویید هرکدام به تقلید از کدام آثار نظامی است ؟ مطلع الانوار از مخزن الاسرار نظامی ، شیرین و خسرو و شیرین ، مجنون و لیلی از لیلی و مجنون ، آینه اسکندری از اسکندرنامه و هشت بهشت از هفت پیکر تقلید شده است .

196) کدام کتاب امیر خسرو دهلوی به تقلید از مخزن الاسرار نظامی است ؟ مطلع الانوار

197) نام کتاب منثور امیر خسرو چیست ؟ اعجاز خسروی .

198) امیر خسرو در کجا متولد شد و نزد چه کسی تعلیم یافت ؟ دهلی – نظام الدین اولیا .

199) زبان اردو چگونه پدید آمد ؟ زبان اردو از ترکیب زبان فارسی با لهجه و زبان های محلی هند ، پدید آمد .

200) دنیا در گلستان و بوستان چگونه به تصویر درآمده است ؟ دنیای واقعی و مملوس آدمیان را با همه ی شیرینی ها و تلخی هایش در گلستان می بینیم ، در کنار آن دنیای پاک و خواستنی و سراسر آرمانی بوستان هم هست که همگان یک سره در آن به مراد خود   می رسند .

201) قطعات عربی و فارسی در کدام اثر سعدی دیده می شود ؟ و قصاید عربی او چند بیت است ؟ صاحبیه – 700 بیت

202) نام دیگر بوستان چیست ؟ غزلیات سعدی چند بخش است ؟ سعدی نامه – غزلیات سعدی شامل چهار بخش است : طیبات ، بدایع ، خواتیم و غزلیات قدیم .

203) سعدی چند سال مسافرت کرد و در کجا مدفون شد ؟ سی و پنج سال – در شیراز در محلی به نام « سعدیه » .

204) در عصر سعدی ، چه قالب شعری او را به رکود و چه قالب شعری رواج یافت ؟

چرا؟ کسادی نسبی قصیده و رونق غزل هست ، گویی شاعران خود و هویت شعری خویش را در غزل به ثبت می رسانیدند و نشان می دادند که آنچه از نظر آنها باید شعر راستین نامیده شود غزل است .

205) چرا سعدی را فرمانروای ملک سخن می دانیم ؟ زیرا او با خلق اثری شگرف و پر تأثیر مثل گلستان ، در عرصه ی نثر فارسی نیز همچون شعر بی رقیب مانده است و به اعتبار همین استادی مسلّم درشعر و نثر ، وی را فرمانروای ملک سخن دانسته اند .

206) ملاقات با کدام عارف در زندگی امیر خسرو نقش مؤثری داشته است ؟ نظام الدین اولیا ، عارف پرآوازه ی دهلی .

207) بخش اعظم ایلیاد به چه موضوعی اختصاص دارد ؟ داستان آشیل و دلاوری های
او .

208) سرداری سپاه یونان در ایلیاد ، با چه کسی بود ؟ اَگاممنون .

209) شخصیت های زیر در ایلییاد و هومر چه کسانی هستند ؟

الف) منلائوس : پادشاه اسپارت «از بلاد یونان»          ه) اَگاممنون : برادر منلائوس

ب) پریام : پادشاه تروا                                       و) آشیل : پهلوان رویین تن یونان

ج) پاریس : فرزند پریام                                      ز) هکتور : دلاور و جنگاور تروا

د) هلن : همسر منلائوس     

210) مهمترین واقعه ای که در ایلیاد به نظم کشیده شده است ، کدام است ؟ جنگ با تروا

211) چرا دو حماسه ایلیاد و ادیسه را نمی توان نخستین آثار هنری ملت یونان دانست ؟ به علت پختگی و قدرتی که در منظومه های ایلیاد و ادیسه ، مشاهده می شود .

212) دو اثر حماسی از قدیم ترین آثار یونان باستان ، را نام ببرید ؟ ایلیاد و ادیسه

213) اثری که ارسطو درباره ی فن شعر نوشته شده است چه نام دارد ؟ بوطیقا .

214) سه تن از نمایش نامه نویس های یونان را نام ببرید ؟ آشیل ، سوفوکل ، اوریپید .

215) حماسه سرای مشهور یونان چه نام دارد ؟ هومر .

216) یونانیان ، مبانی فرهنگ خود را از کدام ملت ها وام گرفته بودند ؟ از مصر ، کلده ، آشور ، بابل و ایران وام گرفته بودند .

217) منظور از « اومانیسم » چیست ؟ بازگشتی به ادبیات یونان باستان .

218) قدیم ترین آثار ادبی مشهوری که از یونان باستان بر جای مانده است ، چه نام دارد ؟ دو حماسه ی منظوم به نام های ایلیاد و ادیسه .

219) آشیل چگونه کشته شد ؟ زمانی که در خواب بود ، به وسیله ی تیری که از طرف پاریس به پاشنه ی پای او اصابت کرد ، کشته شد .

220) سراینده ی دو حماسه ی ایلیاد و ادیسه کیست و در چه زمانی می زیسته است ؟ هومر از زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست ، فقط می دانیم که ظاهراً دو قرن پیش از میلاد مسیح می زیسته است .

221) به جز ایلیاد و ادیسه دو حماسه ی مشهور دیگر را نام ببرید ؟ رامایانا و مهابهارات متعلق به هندیان

222) هر کدام از آثار زیر از چه کسانی هستند ؟ الف) دکامرون    ب)بهشت گمشده

الف ) بوکاچیو  ب ) جان میلتون

223) چه چیزی به «کمدی الهی» ارزش ادبی می بخشد ؟ تخیل نویسنده در تصویر عالم آخرت

224) دانته در اثر معروف خودد «کمدی الهی» به کدام اثر توجه داشته است ؟ الغفران اثر ابوالعلای معرّی

225) بزرگترین شاعر ایتالیا در عصر اومانیسم چه نام دارد ؟ اثر معروف او چیست ؟ و موضوع آن چیست ؟ دانته – کمدی الهی – تمثیلی است از سفر روح انسان به سه جایگاه آخرت یعنی دوزخ ، برزخ و بهشت

227) رنه دکارت کیست ؟ چه چیز را آغاز حرکت به سوی شناخت خرد گرایانه می دانست؟ جمله ی معروف دکارت را بنویسید ؟ ریاضی دان و فیلسوف فرانسوی – شک – من می اندیشم پس هستم .

228) فرانسیس بیکن چه کسی بود ؟ فیلسوف بزرگ انگلیسی که به آزمایش و تجربه و تحلیل اعتقاد داشت و روش او موسوم به استقرا بود .

229) میکل آنژ ، بیشتر بر چه چیز تأکید داشت ؟ جسم انسان

230) رافائل در نقاشی های خود ، چه چیزی را به اعتلا رسانید ؟ تک چهره نگاری

231) داوینچی در کار سایه روشن ها از کدام روش تازه بهره گرفت ؟ بارش نور بر اشیاء

232) نخستین هنر مند ایتالیایی که زن در آثار او مقامی والا یافته است ، کیست ؟ پترارک

233) رنسانس چه بود ؟ از چه زمانی شد ؟ تا کی ادامه داشت ؟ مهد آن کدام شهر ایتالیا بود؟ بازگشت به دوران ادب و هنر گذشته – ربع آخر قرن چهاردهم میلادی – تا سال 1959- فلورانس

234) انسان گرایی (اومانیسم) نتیجه ی چیست ؟ افول قدرت مطلقه ی مسیحیت در اندیشه و عمل و رویارویی کلام ، فلسفه ، هنر و ادبیات با آن بود .

235) دکامرون چیست ؟ مجموعه ای از داستان های کوتاه است که بوکاچیو درآنها ازجامعه ی روزگار خود انتقاد می کند .

236) اومانیست ها به دنبال اثبات چه اندیشه ای بودند و با چه مقابله می کردند ؟

انسان را محور توجه هنر مندان قرار می دادند و به جای رنج و عذاب به سوی زندگی توأم با نشاط گرایش داشتند .

237) پدر تئاتر فرانسه کیست ؟ آخرین تراژدی او را معرفی کنید ؟

پی یر کورنی – سورانا سردار اشکانی ، داستان شکست کراسوس ، سردار بزرگ روم به دست سورانا ، سردار اشکانی در این تراژدی بیان می گردد .

238) کدام تراژدی نویس فرانسوی ، چهار تراژدی خود را در باره ی ایران و ایرانیان نوشته است ؟ آن تراژدی ها را نام ببرید ؟ راسین : استر ، اسکندر کبیر مرداد ، بایزید 

239) کدام شاعر بزگ کلاسیک ، آرامش انسانها را در درون خودشان جست و جو می کند؟

بوالو

240) چند تن از مشهورترین هنرمندان کلاسیک را نام ببرید ؟ میلتون ، اوپیتز ،لسینگ ، گلدونی ، آلفیری ، بوالو ، پی یر کورنی ، راسین

241) نام نمایش نامه نویس فرانسوی که دارای نمایش نامه های کمدی است چیست ؟ یک اثر از او نام ببرید ؟ مولیر – خسیس

242) نقادان ، کدام پادشاه فرانسه را بزرگترین هنر پرور در تاریخ دانسته اند ؟ لویی چهاردهم

243) چه عاملی سبب بوجود آمدن انواع تئاتر در فرانسه شد ؟ اشتیاق مردم به تماشای حقایق زندگی

244) کلاسی سیستم کدام کشور ، نقطه ی اوج کلاسی سیستم اروپاست ؟ فرانسه  

245) کدام نقاد آلمانی ، راه التذاذ شعری را به انتخاب باستانیان ، وابسته می داند ؟ گتشد

245) کدام فیلسوف یونانی ، هنر را تقلید از طبیعت می داند ؟ ارسطو

246) بوالو دربارهی طبیعت چه می گوید ؟ حتی یک لحظه از طبیعت غافل نشوید

247) اصول مکتب کلاسی سیستم را در فرانسه ، چه کسی برای فرانسویان بیان کرد ؟ بوالو

248) کلاسی سیستم به چه عقایدی اشاره می کند ؟

الف) تقلید از طبیعت   ب) تقلید از نویسندگان قدیم تا جایی که موافق عقل باشد   پ) تکرار حقایق گفته شده    ت) خوشایندی و آموزندگی اثر هنری   ث) موافق بودن اثر ادبی با شؤونات اخلاقی و تاریخی  

249) کدام مکتب ادبی معتقد است که : حقایق باید در هر دوره تکرار شوند ؟ کلاسیسم

250) کلاسی سیسم را تا حد امکان تعریف کنید ؟ مکتب سنت گرایی در ادبیات و هنر که بر تقلید از آثار گذشتگان به ویژه نویسندگان باستان تأکید دارد .

251) نزاکت ادبی در کلاسی سیستم به چه معناست ؟ اثر ادبی باید از لحاظ اخلاقی و تاریخی ، آنچه را که با عرف و عادت عمومی موافق باشد ، مطرح کند .

252_ نقادان کدام پادشاه فرانسه را بزرگترین هنر پرور جهان دانسته اند ؟ چرا ؟

لویی چهاردهم ، زیرا او هدفی جز عظمت و عزت فرانسه نداشت و با ساختن کاخ «ورسای»تجربه ی تازه ای در خلق زیبایی ، در مقیاسی گسترده پدید آورد .

253) بزرگترین شاعر رمانتیک انگلستان چه نام دارد ؟ لرد بایرون

254) اثر مشهور گوته چه نام دارد ؟ فاوست

254) بنیان گذاران مکتب رمانتیک در آلمان چه کسانی بودند ؟  ویلهلم شلگل و برادرش فردریک شلگل

255) سه اثر از گوستاو فلوبر ، نام ببرید . مادام بواری ، سالامبو ، وسوسه ی سن آنتوان

256) چه کسانی در انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسیه و مجازستان ، پیرو مکتب رمانتی سیسم بودند ؟ در انگلستان : ورد زورث ، کالریج ، بایرون ، بلیک ، شلی ، اسکات

257) این سخن گفته ی کیست ؟ «کلمه عبارت از سخن است و سخن خداست .» ویکتورهوگو

258) مهم ترین اصول مکتب رمانتی سیسم را نام ببرید (4 مورد)

الف) نظر داشتن به نامحدود و لایتناهی

ب) احیا و برانگیختن دوباره ی زندگی و اندیشه ی قرون وسطایی

ج) استقرار من وجودی هنرمند در هنر

د) تابع هیجان و احساسات بودن

259) مهمترین تفاوت های دو مکتب کلاسی سیسم و رمانتی سیسم چیست ؟

کلاسیک ها ایده آل هستند ؛ یعنی در هنر ، فقط خوبی و زیبایی را می خواهند . آنان زشتی های زندگی را نمی بینند ؛ در حالی که رمانتیک ها می کوشند افزون بر زیبایی ها زشتی ها و بدی ها را هم نشان دهند . به بیان دیگر ، اثر رمانتیک ، اثری است که از ترکیب غم و شادی ، عظمت و نکبت و بزرگی و پستی تشکیل می شود . نکته ی دیگر این است که کلاسیک ها ، عقل را اساس شعر می دانند و رمانتیک ها ، بیشتر پای بند احساس و خیال پردازی اند .

260) رئوس تعریف های هنرمندان رمانتیک را بنویسید .

الف) هنر کلاسیک ، محدود و متناهی را تصویر می کند اما هنر رمانتیک ، نامحدود و لایتناهی را نیز در نظر دارد و از آن ، خبر می دهد .

ب) احیای دوباره زندگی و اندیشه ی قرون وسطایی

ج) کوشش برای فرار از واقعیت

د) رمانتی سیسم در هر زمانی ، هنر روز است و کلاسی سیسم ، هنر روز قبل

هـ) آزاد سازی سطوح ناخودآگاه ذهن ، در حالی که کلاسی سیسم عبارت است از سلطه ی ذهن ناخودآگاه

و) شیوه ی افسانه ای و جادویی نوشتن

261) دو تن از نویسندگان دایرة المعارف را نام ببرید ؟ دیدرو ، دالامبر

262) در نیمه ی دوم قرن هجدهم ، چه چیز در ایجاد فضای روشنفکری و آگاهی مردم ، نقش مهمی بازی می کرد ؟ تألیف دایرةالمعارف

263) کدام اندیشه ، زمینه ساز ظهور مکتب رمانتی سیسم گردید ؟ اندیشه ی عصر روشنگری  

264) جنبش رمانتی سیسم با اندیشه های چه کسانی آغاز می گردد ؟ ولتر ، ژان ژاک روسو

265) کدام نویسنده و فیلسوف فرانسوی را تجسم عصر روشنگری می دانند ؟
ژان ژاک روسو

266) کدام شاعر و نویسنده آلمانی می گوید :«رمانتی سیسم بیماری و کلاسی سیسم سلامتی است .» ؟ گوته

267) اندیشه وران عصر روشنگری درباره ی انسان چه عقیدهای داشتند ؟ باورمندان جریان روشنگری بر پایه ی این فرض که بشر ، ذاتاً به نیکی گرایش دارد . چنین استدلال می کردند که عواطف آدمی همانند خرد او قابل اعتماد است ، بنابراین ، اندیشه ی عصر روشنگری ، زمینه ساز ظهور مکتب رمانتی سیسم گردید .

268) تألیف دایرةالمعارف چه اثری در جامعه داشت ؟ در ایجاد فضای روشنگری و آگاهی مردم نقش مهمی بازی می کرد . نویسندگان دایرةالمعارف کسانی مانند دیدرو و دالامبر ، سرانجام بر خلاف مزاحمت های هیئت حاکمه این اثر گران بها را نوشتند و با موفقیت آن در حقیقت ، فلسفه و تفکر ، پیروز گردید و در نتیجه ی انقلا ب مردمی را فراهم آورد .

269) ویکتورهوگو ، هنرمند بزرگ ، رمانتی سیسم را چگونه مکتبی اعلام کرد ؟ مکتب آزادی هنر ، به این معنی که هنرمکند هر بخشی از زندگی را که بخواهد  می تواند آزادانه به تصویر بکشد .

270) کدام شاعر و نویسنده ی بزرگ آلمانی ، شیفته ی حافظ شیرازی بود ؟ گوته

271) بزرگترین شاعر رمانتیک انگلستان چه نام دارد ؟ لرد بایرون

272) اثر مشور گوته چه نام دارد ؟ فاوست

273) بنیان گذار مکتب رمانتیک در آلمان چه کسانی بودند ؟ ویلهلم شلگل و برادرش فردریک شلگل

274) سه اثر از گوستا و فلوبرنام ببرید ؟ مادام بواری ، سالامبو ، وسوسه ی سن آنتوان

275) چه کسانی در انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسیه و مجارستان پیرو مکتب رمانتی سیسم بودند ؟ در انگلستان : ورد زورث ، کالریج ، بایرون ، بلیک ،شلی ، اسکات

276) این سخن گفته ی کیست ؟ « کلمه عبرت از سخن است و سخن خداست. » ویکتور هوگو

277) مهمترین اصول مکتب رمانتی سیسم را نام ببرید ؟ (4 مورد)

الف) نظر داشتن به نامحدود ولایتناهی

ب) احیا و برانگیختن دوباره ی زندگی و اندیشه ی قرون وستایی

ج) استقرار من وجودی هنرمند در هنر

د) تابع هیجان و احساسات بودن

278) مهمترین تفاوت های دو مکتب کلاسی سیسم و رمانتی سیسیم چیست ؟

کلاسیکها ایده آل هستند؛ یعنی در هنر فقط خوبی و زیبایی را می خواهند. آنها زشتی های زندگی را نمی بینند؛ در حالی که رمانتیک ها می کوشند افزون بر زیبایی ها ، زشتی ها و بدی ها را هم نشان دهند. به بیان دیگر اثر رمانتیک اثری است که از ترکیب غم و شادی ، عظمت و نکبت و بزرگی و پستی تکیل می شود . نکته ی دیگر این است که کلاسیک ها عقل را اساس شعر می دانند و رمانتیک ها بیشتر پای بند احساس و خیال پردازی اند .

279) رئوس تعریف های هنرمندان رمانتیک را بنویسید .

الف) هنر کلاسیک محدود و متناحی را تصویر می کند امل هنر رمانتیک محدود و ولایتناهی را نیز در نظر دارد و از آن خبر میدهد .

ب)احیای دوباره زندگی و اندیشه ی قرون وسطایی .

ج) کوشش برای فرار از واقعیت .

د) رمانتی سیسم در هر زمانی ، هنر روز است وکلاسی سیسم ، هنر روز قبل .

ه) آزاد سازی سطوح ناخود آگاه ذهن در حالی که سیسم عبارت است از سلطهی ذهن ناخودآگاه .

و) ششیوه ی افسانه ای و جادویی نوشتن .

280) دو تن از نویسندگان دایرة المعارف را نام ببرید ؟ دیدرو ، دالامبر

281) در نیمه ی دوم قرن هجدهم چه چیز در ایجاد فضای روشن فکری و آگاهی مردم نقش مهمی بازی می کرد ؟ تألیف دایرة المعارف

282) کدام اندیشه زمینه ساز ظهور مکتب رمانتی سیسم گردید ؟اندیشه ی عصر روشنگری

283) جنبش رمانتی سیسم با اندیشه های چه کسانی آغاز می گردد ؟ ولتر ، ژان ژاک روسو

284) کدام نویسنده و فیلسوف فرانسوی را تجسم عصر روشنگری می دانند ؟

ژان ژاک روسر

285) کدام شاعر و نویسنده ی آلمانی می گوید : « رمانتی سیسم بیماری و کلاسی سیسم سلامتی است » ؟ گوته

286) اندیشه وران عصر روشنگری درباره ی انسان چه عقیده ای داشتند ؟ باورمندان جریان روشنگری بر پایه ی این فرض که بشر ذاتاً به نیکی گرایش دارد. چنین استدلال می کردند که عواطف آدمی همانند خرد او قابل اعتماد است بنابراین اندیشه ی عصر روشنگری زمینه ساز ظهور مکتب رمانتی سیسم گردید .

287) تألیف دایرةالمعارف چه اثری درجامعه داشت ؟ در ایجاد فضای روشنگری و آگاهی مردم نقش مهمی بازی می کرد. نویسندگان دایرةالمعارف کسانی مانند دیدرو و دالامبر سرانجام بر خلاف مزاحمت هیئت حاکمه این اثر گرانبها را نوشتند و با موفقیت آن در حقیقت فلسفه و تفکر پیروز گردید و در نتیجه زمینه انقلاب مردمی را فراهم آورد .

288) ویکتور هوگو هنرمند بزرگ رمانتی سیسم را چگونه مکتبی اعلام کرد ؟ مکتب آزادی هنر به این معنی که هنرمند هر بخشی از زندگی را که بخواهد می تواند آزادانه به تصویر بکشد .

289) کدام شاعر و نویسنده ی بزرگ آلمانی شیفته ی حافظ شیرازی بود ؟ گوته

290) نظر امیل زولا در باره ی رئالیسم چیست ؟ او می گفت : واقع گرایی علمی یا طبیعت گرایی فرمول کاربرد علم جدید در ادبیات است .

291) با توجه به عنصر جادویی در داستان دسته گل آبی این داستان را تفسیر کنید ؟

نفرت مردم مکزیک از اروپایی ها که سال ها آنان را استعمار کردند . چشم آبی نماد اروپاست که مردم مکزیکی می خواهد آن را از حدقه در بیاورد .

292) عناصر واقعی را در داستان فریاد بیان کنید ؟ سه مرد بزهکار ، مرد گرفتار ، راوی داستان ، یک روز پاییزی ، دشنه ، سبد ، اتومبیل ها ، بی اعتنایی مردم نسیت به هم .

293) رئالیسم جادویی چیست و مبتکر آن کدام نویسنده است ؟ در این نوع واقع گرایی از تخیل ، اسطوره ، جادو و عجایب استفاده می شود در این آثار تعهد آمیز و واقع گرایانه همه چیز عادی است اما یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در آنها وجود دارد – مبتکر آن « گابریل گارسیامارکز » است .

294) آیا می توان رئالیسم انتقادی را بهترین شیوه ی رئالیسم دانست ؟ بله ، از این جهت که قهرمانان داستان از محیط خویس جلوترند و برای رسیدن به اجتماعی تازه تلاش می کنند . همچنین واقع گرایی انتقادی بر خلاف واقع گرایی ابتدایی که بد بینانه است مکتبی امیدوار و خوش بین است .

295) پیام مهم رئالیسم سوسیالیستی چه بود ؟ کار ، عنصری خلاق است و باعث شکوفایی انسان و جامعه می گردد . از این رو هنرمند باید مردم را به کار تشویق کند .

296) رئالیسم نخستین بار با کارهای چه کسی آغاز می شود و چه ویژگی هایی دارد ؟

با کارهای « بالزاک » آغاز می شود . رئالیسم ابتدایی خود را متعهد به باز آفرینی دقیق و کامل و صادقانه ی محیط اجتماعی و جهان معاصر می بیند اما این باز آفرینی بسیار ساده و همه فهم است و هیچ الگویی به دست نمی دهد .

297) آیا می توانید مقصود اصلی عبارت زیر را بگویید ؟ « آدم واقع گرا به بیلچه می گوید: بیلچه ، اما طبیعت گرا می گوید: کجبیل کهنه ی لعنتی » مقصود این است که : طبیعت گرایی ، زمینه ی انگشت نهادن بر پلیدی ها و زشتی هایی است که بی محابا و به دقت به توصیف آنها می پردازد یک یا دو گام از واقع گرایی اولیه فراتر می رود .

298) نقاشان مکتب باربیزون چه کسانی بودند ؟ هدفشان چه بود ؟ گروهی نقاش و کاریکاتوریست که شیوه ی آنها میان سالهای 1830 تا 1870 رونق داشت و نام خود را تز دهکده ی باربیزون در شمال فرانسه گرفته بودند . آنها در پرداختن مناظر طبیعت ، سنت های نقاشی کلاسیک و ایتالیایی را منسوخ می شمردند و خواهان مشاهده ی مستقیم طبیعت یودند .

299) رئالیسم به عنوان شیوه ای خلاق در کدام مرحله از حیات بشر ظهور کرد ؟

زمانی که انسانها به شناخت ماهیت و جهت تکامل اجتماعی نیاز مبرم می داشتند و آن زمانی که مردم سرچشمه ی اعمال و افکار انسانها را علت های عادی می دانستند و معتقد بودند باید عملکرد نظام روابط اجتماعی مشخص و معین گردد .

300) آثار کدام نویسنده ی معاصر ترک ترجمان احساس زندگی روشنفکران ترکیه است ؟ سه اثر از او نام ببرید ؟ فریت ادگو- او ، فریاد و در قایق

301) رئالیسم موضوع کار خود را در کجا می یافت ؟ در جامعه ی معاصر وساخت و مسائل آن

302) قهرمانان رومانهای رئالیستی چه کسانی هستند ؟ مردم عادی

303) عوامل ظهور مکتب رئالیسم را چند منبع دانسته اند ؟ دو منبع : نخست اینکه شمار زیادی از نویسندگان و هنرمندان نه چندان مشهور معمولاً تهی دست – با ذوق و سلیقه های متفاوت که در محله ی لاتین پاریس کولی وار می زیستند و خود پرستی رمانتیک ها را مسخره می کردند .

304) از سال 1850 به بعد رئالیسم به چند شاخه تقسیم می شود نام ببرید ؟

دو شاخه : نخست ، واقع گرایی هنری که مکتب هنر برای هنر مدافع آن است .

             دوم ، واقع گرایی علمی یا طبیعت گرایی

305) مکتب ادبی پارناس را توضیح دهید و دو تن از پیروان این مکتب را نام ببرید ؟

مکتب پارناس ، واقع گرایی هنری یا مکتب هنر برای هنر است در سال 1866 جنگی با عنوان پارناس معاصر مجموعه ی اشعار نو ، انتشار یافت . به شاعرانی که اشعار آنها در این جنگ چاپ شده بود پارناسیان می گفتند – تئوفیل گوتیه گوستا و فلوبر

306) پیشوای ناتورالیست ها کیست ؟ امیل زولا

307) رئالیسم به چند نوع تقسیم می شود ؟ نام ببرید ؟ رئالیسم ابتدایی ، سوسیالیستی ، انتقادی ، جادویی

308) رئالیسم ابتدایی چه می گوید ؟ این نوع رئالیسم با کارهای کدام نویسنده فرانسوی آغاز می شود ؟ رئالیسم ابتدایی خود را متعهد به باز آفرینی دقیق محیط اجتماعی و جهان معاصر می بیند اما این باز آفرینی بسیار ساده و هم فهم است و هیچ الگویی ارائه نمی شود – بالزاک

309) بنیان گذار مکتب واقع گرایی انتقادی کیست ؟ یک اثر از او نام ببرید . مکتب واقع گرایی انتقادی چه می گوید ؟ دو تن از پیروان این مکتب را نام ببرید .

ماکسیم گورکی- مادر- در این نوع از واقع گرایی معمولاً قهرمانان داستان از محیط خویش جلوتراند و برای رسیدن به اجتماعی تازه تلاش می کنند . واقع گرایی انتقادی ، مکتبی امیدوار و خوش بین است – ویلیام فاکتر ، ارنست همینگوی .

310) هر کدام از آثار زیر متعلق به کدام هنرمند تاتورالیستی است ؟

الف) اشباح : هنریک ایبسن ب) پیش از سپیده دم : یوهان هاوپتمان ج) نساجان : هاوپتمان

د) خانه ی عروسک : ایبسن ه) مادام بواری : گوستا و فلوبر

311) رمان معروف جاین اشتاین بک چه نام دارد ؟موضوع آن چیست ؟ خوشه های خشم ، این رمان نشان می دهد که شرکت های بزرگ و قدرتمند چگونه با دست اندازی بر املاک کوچک موجبات آوارگی دهقانان را فراهم می آوردند .

312) عقیده طبیعت گرایان در باره ی رمان چیست ؟ رمان را گزارش نامه ی تجارب و آزمایش ها می دانستند و معتقد بودند که از روی تجربه کار می کند ، باز پرس طبیعت است . آنان می گفتند که نویسنده باید تخیل را کنار بگذارد و به سراغ مشاهده و تجربه برود . آنها برای تحلیل ابتذال حاکم بر جوامع ، همه ی واقعیت ها را برملا می کردند در حقیقت ، رمان های پیروان این مکتب آزمایشگاه تشریح مزاج افراد جامعه بود .

313) طلایه داران ادبیات متعهد در قرن بیستم چه کسانی بودند ؟ ناتورالیست ها

314) ویژگی عمده ی نمایشنامه ناتورالیستی چیست ؟ توصیف مفصل فضای صحنه ها

315) اساس کار تاتورالیست ها چیست ؟ افشای بی عدالتی های پنهان در همه ی سطوح جامعه

316) نخستین رمان ناتورالیستی چه نام دارد ؟ اثر کیست ؟ ترز راکن اثر امیل زولا

317) مخالفان امیل زولا او را به چه چیز متهم کردند ؟ اخلاق ستیزی

318) میزبان گروه مدان چه کیس بود ؟ امیل زولا

319) گروه مدان چه کسانی بودند ؟

گروه مدان ضد رمانتیک ها بودند و اعضای آن هر پنجشنبه گرد هم جمع می شدند و برای نشان دادن همبستگی خود کتابی را با عنوان « شب های مدان » منتشر کردند .

320) سرچشمه ی طبیعت گرایی کدام کشور بود ؟ و پیشگامان این مکتب چه کسانی بودند ؟

فرانسه – بالزاک ، فلوبر ، استاندال

321) ناتورالیست ها با پرداختن به چه مسائلی ، جنبه ی اجتماعی هنر را گسترش دادند ؟

مسائل گروه های بیشتری از مردم ، از جمله طبقات زحمتکش شهری نو ظهور

322) مضمون صریح بسیاری از رمان های امیل زولا چیست ؟ تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق توسعه ی کار

323) ناتورالیسم برای مردم نام چه کسی را تداعی می کند ؟ امیل زولا

324) نقاش طبیعت گرا چگونه هنرمندی است ؟ نقاش طبیعت گرا نقاشی است که می کوشد شکل های موجود در طبیعت را به طور دقیق تقلید و نقاشی کند .

325) فلسفه ی ناتورالیسم چیست ؟ ناتورالیسم فلسفه ای است که ذهن را وابسته به طبیعت مادی می داند نه مقدم بر آن .

326) معنی اصلی طبیعت گرایی در قدیم چه بود ؟ ماده گرایی و لذت جویی و هر گونه دین گریزی

327) تفاوت عمده ی ناتورالیسم و رئالیسم چیست ؟ در ناتورالیسم ، بیشتر جنبه های زشت و سیاه زندگی تأکید می گردد اما در رئالیسم هر دو جنبه ی زیبا و زشت زندگی – آن گونه که هست – نشان داده میشود .

328) رابطه ی انقلاب صنعتی اروپا را با آثارناتورالیستی شرح دهید ؟

جنبه های مثبت و منفی انقلاب صنعتی در آثار طبیعت گرایان نقش اساسی دارد . تلاش برای کسب ثروت و قذرت از طریق توسعه ی کار مضمون صریح بسیاری از رمان ها از جمله « پول » اثر امیل زولاست . آثاری از این دست نشان دهنده ی رفاه روز افزون و برخورداری از مزایای صنعت و ثروت از یک سو و مبارزه تهی دستان و کارگران از سوی دیگر است . در حقیقت ناتورالیسم ها با پرداختن به مسائل گروه های بیشتری از مردم از جمله طبقات زحمت کش شهری نو ظهور ، جنبه ی اجتماعی هنر را گسترش دادند . به این ترتیب می توان گفت که ناتورالیست ها با انقلاب صنعتی و پیامد های آن پیوند مستقیمی دارند .

329) درباره ی لقب شعر «تهی دستان » چه می دانید ؟ از آنجا که ناتورالیسم چه در رمان و چه در نمایش نامه همواره تصویرگر طبقات زحمتکش است به همین سبب آن را شعر تهی دستان گفته اند .

330) کدام هنرمند معاصر انگلیسی ادگار آلن پو را « نوشتار » شلخته می خواند ؟

تی . اس . الیوت

331) گورستان های دریایی اثر کیست ؟ مترجم آن چه کسی است ؟

پل والری – لیرکه

332) هر کدام از آثار زیر از کدام هنرمند نمانگر است ؟

الف) اشراق : ژان آرتور رمبو

ب) جنایت در کوی غسالی : ادگار آلن پور

ج) بعد از ظهر یک فون : استفان مالارمه

د) در جست و جوی زمان از دست رفته : مارسل پروست

333) هدف نویسنده ی کتاب « در جست و جوی زمان از دست رفته » چیست ؟ رخنه به فراسوی واقعیت و جست و جوی جهانی آرمانی است . از نظر نویسنده واقعیت راستین در هم آمیختن حال و گذشته است .

334) کدام نمادگرایان آلمانی در قرن بیستم از نمادگرایان فرانسه تأثیر پذیرفتند ؟ ریلکه ، استفان گئورک

335) بزرگترین نویسنده ی سمبولیست در قرن بیستم کیست ؟ مارسل پروست

336) داستان های کوتاه کدام نویسنده سمبولیست عموماً پلیسی ، وحشتناک و غیر مترقبه است ؟ ادگار آلن پو

337) پیشگام تصویرگرایی در مکتب سمبولیسم کیست ؟ و سروده های او متأثر از شعر کدام کشور است ؟ از راپوند – یونان باستان

338) کدام شاعر سمبولیست در پی آن بود که شعر را از بند امور مادی و محسوس برهاند؟  

استفان مالارمه

339) کدام شاعران سمبولیست ، شکل شعر منثور را برای نخستین بار به کار گرفتند ؟

بودلر و رمبو

340) نظر سمبولسیت ها در باره ی طبیعت چه بود ؟ سمبولیست ها می گفتند : نظریات ما درباره ی طبیعت ، عبارت از زندگی روحی خود ماست ماییم که حس می کنیم و نقس روحی خود ماست که در اشیا منعکس می گردد .

341) دو ویژگی سمبولیسم را توضیح دهید ؟ حالت اندوه بار و ماتم زای طبیعت و مناظر و حوادثی که مایه ی یأس و عذاب و نگرانی ترس انسان می شوند ، یکی از ویژگی سمبولیسم است . دور شدن از واقعیت های عینی و نزدیک شدن به واقعیت های ذهنی از ویژگی های دیگر سمبولیسم است .

342) در ادبیات عرفانی فارسی هر کدام از موارد زیر نماد چیست ؟

الف) زاهد : اسلام شناس و نه مؤمن و مسلمان . یعنی زهد فروش

ب) مدعی : عقل ، فلسفه

ج) رند : نماد انسان کامل

د)  فقر : بی نیازی از غیر خدا

ه) زلف : عالم ماده و کثرات

و) خال : نقطه ی وحدت

343) در ادبیات فارسی کدام نوع ادبی به شیوه ی سمبولیسم عمل کرده است ؟

ادبیات عرفانی

344) سمبولیسم چیست ؟

سمبولیسم ، هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم ، نه به وسیله ی تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی ملموس ، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهایی بدون توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده است .

345) بنیان گذار مکتب سمبولیسم کیست ؟ یک اثر از او نام ببرید ؟
شارل بودلر – گلهای بدی

346) در اشعار نمادگرایانه ، تصویرهای شعری در ارتباط با یکدیگر چگونه اند ؟  تصویرها با همه تفاوت هایی که دارند ، نقطه هایی مشترکی دارند که با استفاده از آن می توان شعر را تفسیر و حتی معنی کرد .

347) چرا افرادی چون شو پهناور را مؤثر بر نماد گرایی می دانند ؟ حالت اندوه بار و ماتم زای طبیعت و مناظر و حوادثی که مایه ی یأس و عذاب و نگرانی و ترس انسان می شود ، از ویژگی های نمادگرایی است و این نوع نگرش در فلسفه ی بد بینی « شو پهناور » سابقه دارد .

348) آیا می توانید سلطنت سکوت را در مکتب نماد گرایی توضیح دهید ؟ سلطنت سکوت ، اشاره به یک نواختی زندگی و ظلمی هستی دارد که آدمی در برابر آن جز سکوت و نگاه خیره به افق دور کاری نمی تواند بکند .

349) نماد گرایان در حوزهی شعر ، چه تحول مهمی ایجاد کردند ؟ آن را از قید های وزن و قافیه ی سنتی رها کردند و شعر آزاد را بنیان نهادند که نوعی شعر منثور بود .

+ نوشته شده در  2010/4/17ساعت 9:57  توسط عباسعلی  | 

برای مشاهده ی ادبیات 3 علوم انسانی به آدرس زیر بروید : 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=1&ov=449#0

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:11  توسط عباسعلی  | 

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:9  توسط عباسعلی  | 

نكات و نمونه سوالات ادبيات فارسي - شركت در كنكور


درس اول
درآمدي بر تحميديه

 

 

درس دوم - مناجات
درس سوم - درآمدي بر ادبيات حماسي

 

 

درس چهارم
کاوه ي دادخواه

 

 

درس پنجم
گذر سياوش از آتش

 

 

درس ششم
درآمدي بر ادبيات غنايي

 

 

درس هفتم - من اين همه نيستم
درس هشتم - مناظره خسرو با فرهاد

 

 

درس نهم
دو غزل / سعدي شيرازي

 

 

درس دهم
دو غزل / حافظ شيرازي

 

 

درس يازدهم - اشارت صبح
درس دوازدهم - سپيده ي آشنا

 

 

درس سيزدهم - کيش مهر
درس چهاردهم - رباعي و دو بيتي ديروز

 

 

درس پانزدهم
در آمدي بر ادبيات تعليقي

 

 

درس شانزدهم
ذکر حسين بن منصور حلاج

 

 

ادامه درس شانزدهم

 

 

درس هفدهم
درآمدي بر توصيف و تصويرگري

 

 

درس هجدهم
دماونديه

 

 

درس نوزدهم - توصيف کويمات
درس بيستم - به بلبل

 

 

درس بيست و يکم
درآمدي بر حسب حال

 

 

ادامه درس بيست و يکم

 

 

درس بيست و دوم
بارقه هاي شعر فارسي

 

 

درس بيست و سوم - ميرزا رضا کلهر
درس بيست و چهارم - درآمدي بر ادبيات داستاني

 

 

ادامه درس بيست و چهارم

 

 

درس بيست و پنجم - قصه ي عينکم
درس بيست و ششم - درآمدي برترجمه

 

 

درس بيست و هفتم
جهاد

 

 

درس بيست و هشتم
درآمدي بر ادبيات معاصر

 

 

درس بيست و نهم
خوان هشتم

 

 

درس سي ام
صداي پاي آب

 

 

پاسخنامه
درس اول - درس دوم - درس سوم
درس چهارم - درس پنجم - درس ششم

 

 

پاسخنامه
درس هفتم - درس هشتم - درس نهم
درس دهم - درس يازدهم- درس دوازدهم

 

 

پاسخنامه
درس سيزدهم - درس چهاردهم - درس پانزدهم
درس شانزدهم - درس هفدهم - درس هجدهم

 

 

پاسخنامه
درس نوزدهم - درس بيستم - درس بيست و يکم
درس بيست و دوم - درس بيست و سوم - درس بيست و چهارم

 

 

پاسخنامه
درس بيست و پنجم - درس بيست و ششم -درس بيست و هفتم
درس بيست و هشتم - درس بيست و نهم - درس سي ام

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:8  توسط عباسعلی  | 

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:6  توسط عباسعلی  | 

نکته هاي ادبيات فارسي سال سوم - علوم انساني


نكته ها:
حذف ، قيد تاكيد ، تطابق موصوف وصفت ، علامات جمع و...

 

 

نكته ها:
مضارع اخباري ، ماضي ساده ، نهاد ، واج ها و...

 

 

نكته ها:
صفت فاعلي ، گزاره ، فعل گذرا و ناگذرا ، فعل معين و...

 

 

نكته ها:
جمله ساده ، گروه اسمي ، صفت اشاره ، صفت مبهم و...

 

 

نكته ها:
صفت تعجبي ، شاخص ، مضاف اليه و مباحث مربوط به انواع حماسه و حماسه سرايي ...

 

 

نكته ها:
شعر حماسي ، شعر عاشقانه ، اشعار غنايي ، اشعار تعليمي و...

 

 

نكته ها:
تاريخ ادبيات ( عصر شعراي ايران و جهان )

 

 

نكته ها:
تاريخ ادبيات (شعرا و نويسندگان)

 

 

نكته ها:
تاريخ ادبيات (‌ شعرا و نويسندگان)

 

 

نكته ها:
تاريخ ادبيات ( شعرا ونويسندگان و سبكهاي مختلف ادبي )

 

 

نكته ها:
ادامه تاريخ ادبيات ، اجزاي فعل ، شناسه ، فعل از نظر زمان و...

 

 

نكته ها:
ماضي استمراري ، نقلي ، بعيد ، التزامي ، مستمر و مضارع اخباري و التزامي

 

 

نكته ها:
ساختمان افعال

 

 

نكته ها:
افعال گذرا به متمم و گذرا به مفعول ، افعال معلوم ومجهول ، حذف فعل و...

 

 

نكته ها:
فعلهاي اسنادي و گروههاي اسمي

 

 

نكته ها:
اسامي جمع ، اسم معرفه و نكره ، اسم عام وخاص ، اسم مركب ومشتق و...

 

 

نكته ها:
كلمات پرسشي ، صفت مبهم ، صفت شمارشي ، صفت عالي و تفضيلي و...

 

 

نكته ها:
مضاف و مضاف اليه ، صفت و موصوف ، صفت فاعلي ، صفت مفعولي و...

 

 

نكته ها:
صفات مشتق ، وابسته هاي وابسته ، متمم متمم و ضماير و...

 

 

نكته ها:
ضماير متصل و منفصل و مشترك ، قيود و...

 

 

نكته ها:
برخي از انواع قيود ، فك اضافه ، مفاهيم پسوندها و...

 

 

نكته ها:
ضماير اشاره ، مشتق مركب ، قواعد تركيب ، قواعد نحوي و...

 

 

نكته ها:
مصوت ها ، صامت ها، برخي از واژگان عربي و...

 

 

نكته ها:
رديف ، قافيه ، تخلص ، برخي از انواع شعري و...

 

 

نكته ها:
برخي ديگر از انواع شعر ، تشبيه ، استعاره و...

 

 

نكته ها:
انواع تشبيه ، انواع استعاره ، مجاز ، كنايه ، سجع و...

 

 

نكته ها:
جناس ، اشتقاق ، مراعات ، تلميح ، تضاد ، تناقض ، ايهام و...

 

 

نكته ها:
اغراق ، اسلوب معادله ، طنز ، عكس و...

 

 

نكته ها:
بن ، حرف اضافه ، حرف ربط ، واج شناسي و...

 

 

نكته ها:
تعيين واج ها ، گروهها ، جمله ها و...

 

 

نكته ها:
كلمات و واژه هاي مشتق و مركب

 

 

نكته ها:
شبه جمله ها ، انواع نهاد ، جمله هاي ساده و...

 

 

نكته ها:
فعل ناگذر ، جمله هاي سه جزئي ، مفعول و...

 

 

نكته ها:
خانواده افعال ((شدن)) و ((است)) ، جمله هاي چهار جزئي و...

 

 

نكته ها:
نقش كلمات ، ضماير ((ش)) و((م)) ، ضماير مبهم ، ضماير شخصي پيوسته و...

 

 

نكته ها:
ضماير متصل ، منادا ، مسند و...

 

 

نكته ها:
شناسه ، انواع ماضي ، انواع مضارع

 

 

نكته ها:
انواع مضارع ، انواع فعل از نظر ساختمان ، معلوم و مجهول و...

 

 

نكته ها:
معلوم ومجهول ، افعال معين ، افعال دعايي ، حذف فعل و...

 

 

نكته ها:
اسامي مفرد و جمع ، معرفه ونكره ، عام وخاص و...

 

 

نكته ها:
صفت اشاره ، صفت پرسشي ، صفت تعجب ، صفت مبهم و...

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:6  توسط عباسعلی  | 


زبان فارسي 3 - رشته ادبيات و علوم انساني


درس 1- تركيب

 

 

درس 2 - جمله
دانستني هاي درس « 2 »

 

 

تعريف « تكواژ »

 

 

درس 3 مطابقت نهاد و فعل
دانستني هاي درس « 3 »

 

 

« گروه فعلي »

 

 

در س 4 نمايش نامه- فيلم نامه
دانستني هاي درس ( 4 )

 

 

درس 5 واژه و واژگان در زبان
دانستني هاي درس ( 5 )

 

 

درس 6 دستور خط فارسي ( 1 )
دانستني هاي درس «‌ 6 »

 

 

درس 7 جمله ي ساده و انواع آن
دانستني هاي درس ( 7 )

 

 

« برخي از مصدرها که فعل آن ها ، متمم مي خواهد ، همراه با حرف اضافه ي اختصاصي متمم ها »

 

 

جمله هاي استثنايي ( بي فعل )

 

 

درس 8 نوشته هاي ادبي (1)
دانستني هاي درس ( 8 )

 

 

بياموزيم :
موضوع : واج ميانجي

 

 

درس 9 گروه اسمي
دانستني هاي درس « 9 »

 

 

« صفت صفت »

 

 

« صفتِ مضافٌ اليه »

 

 

درس 10 نوشته هاي ادبي (2)
دانستني هاي درس 10

 

 

درس 11 ساختمان واژه (1)
دانستني هاي درس 11

 

 

درس 12 دستور خطّ فارسي (2)
دانستني هاي درس 12

 

 

درس 13 نوشته هاي ادبي (3)
دانستني هاي درس 13

 

 

درس 14 نظام معنايي زبان
دانستني هاي درس 14

 

 

درس 15 ساختمان واژه ( 2 )
دانستني هاي درس 15

 

 

درس 16 بازگرداني ، بازنويسي ، بازآفريني
دانستني هاي درس 16

 

 

درس 17 دستور تاريخي (1)
دانستني هاي درس 17

 

 

درس 18 طنز پردازي
دانستني هاي درس 18

 

 

درس 19 دستور تاريخ ( 2 )
دانستني هاي درس 19

 

 

درس 20 دستور خط فارسي ( 3 )
دانستني هاي درس 20

 

 

درس 21 دستور خط فارسي ( 3 )
دانستني هاي درس 21

 

 

تاريخچه ي دايره المعارف نويسي به شيوه ي جديد

 

 

درس 22 دستور تاريخي ( 3 )
دانستني هاي درس 22

 

 

درس 23 نقش هاي زبان
دانستني هاي درس 23

 

 

درس 25 دستور خط فارسي ( 4 )
دانستني هاي درس 25

 

 

درس 26 دستور تاريخي ( 4 )
دانستني هاي درس 26

 

 

درس 27 ويرايش
دانستني هاي درس 27

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:5  توسط عباسعلی  | 

سوالات آرايه هاي ادبي رشته ادبيات و علوم انساني متوسطه


بخش اول - مقدمات
درس 1 - آشنايي با چند اصطلاح

 

 

درس 2 - وزن ، اصلي ترين عامل موسيقي

 

 

بخش دوم - قالبهاي شعر فارسي
درس 3 - قصيده وغزل
درس 4 - قطعه ، ترجيع بند ، تركيب بند

 

 

درس 5 - مسمط ، مثنوي
درس 6 - رباعي ، دوبيتي ، چها پاره

 

 

درس 7 - مستزاد ، شعر نيمايي

 

 

بخش سوم - بيان
درس 8 - تشبيه

 

 

درس 9 - تشبيه بليغ

 

 

درس 10 - تشبيه مفرد
درس 11 - استعاره مصرحه (آشكار)

 

 

درس 12 - استعاره مكنيه ، شخصيت بخشي
درس 13 - حقيقت و مجاز

 

 

درس 14 - علاقه هاي مجاز

 

 

درس 15 - کنايه

 

 

بخش چهارم- بديع آرايه هاي لفظي، آرايه هاي معنوي
درس 16 - موسيقي دروني ومعنوي شعر ، واج آرايي

 

 

درس 17 - سجع

 

 

درس 18 - موازنه وترصيع ، جناس

 

 

درس 19 - جناس تام ، جناس ناقص

 

 

درس 20 - اشتقاق ، تکرار وتصدير

 

 

درس 21 - مراعات نظير چيست - تمليح

 

 

درس 22 - تضمين - تضاد

 

 

درس 23 - تناقض - حس آميزي

 

 

درس 24 - ايهام - ايهام تناسب

 

 

درس 25 - لف و نشر - اغراق

 

 

درس 26 - حسن تعليل

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:3  توسط عباسعلی  | 

سوالات ادبيات فارسي 2


درس اول:«الهي / هماي رحمت»
درس دوم:«رستم و اشکبوس»
درس سوم:«حمله ي حيدري»

 

 

درس چهارم:«بچه هاي آسمان»
درس پنجم:«کباب غاز»
درس ششم:«گيله مرد»
درس هفتم:«سو و شون / آواز عشق»

 

 

ادامه درس هفتم:«سو و شون / آواز عشق»
درس هشتم:«کلبه عمو تُم / تو را مي خوانم»
درس نهم:«در بيابانهاي تبعيد / از يک انسان»
درس دهم:«دخترک بينوا»
درس يازدهم:«هديه ي سال نو / مائده هاي زميني»

 

 

ادامه درس يازدهم:«هديه ي سال نو / مائده هاي زميني»
درس دوازدهم:«در آرزوي تو / دل مي رود»
درس سيزدهم:«باغ عشق / پيداي پنهان»

 

 

درس چهاردهم:«تربيت انساني و سنت ملي ما»
درس پانزدهم:«جلوه هاي هنر در اصفهان»
درس شانزدهم:«خسرو / مايع حرف شويي»

 

 

دزس هقدهم:«داروگ/ انتظار»
درس هجدهم:«سفر به خير / در سايه سار نخل ولايت»
درس نوزدهم:«حديث جواني / در کوچه سار شب»

 

 

درس بيستم:«سفرنامه / ... به سوي تخت جمشيد»
درس بيست و يکم:«خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها»
درس بيست و دوم:«شخصي به هزار / طرحي از يک زندگي»

 

 

درس بيست و سوم:«چند تک بيت»
درس بيست و چهارم:«مسافر / ريشه ي پيوند»

 

 

پاسخنامه دروس اول ودوم وسوم

 

 

پاسخنامه دروس چهارم وپنجم وششم

 

 

پاسخنامه دروس هفتم-هشتم-نهم-دهم

 

 

پاسخنامه دروس يازدهم ودوازدهم

 

 

پاسخنامه دروس سيزدهم وچهاردهم وپانزدهم

 

 

پاسخنامه دروس شانزدهم وهفدهم وهجدهم

 

 

پاسخنامه دروس نوزدهم وبيستم وبيست ويكم

 

 

پاسخنامه دروس بيست ودوم وبيست وسوم وبيست وچهارم

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:1  توسط عباسعلی  | 

ادبيات فارسي سال اول متوسطه - گام به گام


درس اول
با تو ياد هيچ كس نبود روا

 

 

فصل اول انواع ادبي (1)
درس دوم - ادبيات حماسي

 

 

درس سوم
رزم رستم و سهراب (2)

 

 

درس چهارم
قطعه هاي نمايشي

 

 

فصل دوم - ادبيات داستاني (سنتي)
درس پنجم - درآمدي بر ادبيات داستاني سنتي

 

 

درس ششم
داستان خير و شر

 

 

درس هفتم
طوطي و بقالي

 

 

فصل 3 - ادبيات پايداري
درس هشتم - گلهايي كه در نسيم آزادي مي شكفد

 

 

درس 9
دريادلان صف شكن

 

 

فصل 4 - ادبيات جهان
درس دهم و يازدهم / داستان هديه ي ناتمام ، مسافر

 

 

فصل پنجم - درآمدي بر ادبيات غنايي
درس دوازدهم - از كعبه گشاده گردد اين در

 

 

درس 13
در امواج سند

 

 

فصل 6
درس چهاردهم - درآمدي بر ادبيات تعليمي

 

 

درس پانزده و شانزده
فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي / مسجد جلوه گاه هنر اسلامي

 

 

درس هفدهم و هجدهم
كلاس نقاشي / درآمدي بر ادبيات دوران مشروطه

 

 

درس نوزدهم
حاكم و فراشان

 

 

درس بيست و بيست ويك
سفر به بصره / زندگي من

 

 

درس بيست و دوم
پيرمرد چشم ما بود

 

 

درس بيست و سوم
درآمدي بر ادبيات فارسي برون مرزي

 

 

درس بيست و چهارم
تا هست عالمي ، تاهست آدمي

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 14:0  توسط عباسعلی  | 


زبان فارسي اول دبيرستان - گام به گام


درس اول
زبان

 

 

درس دوم
جمله

 

 

درس سوم
مرروي بر نگارش دوره راهنمايي

 

 

درس چهارم
جمله و اجزاي آن

 

 

آزمون مرحله اي (تشريحي)

 

 

آزمون چهار گزينه اي درس اول تا پايان درس چهارم

 

 

درس پنجم
ويرايش

 

 

پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس اول تا پايان درس پنجم (بدون پاسخ)

 

 

درس ششم
شكل هاي زبان

 

 

درس هفتم
چرا املا مي نويسيم؟

 

 

آزمون زبان فارسي ميان نوبت اول : (بدون پاسخ)

 

 

درس هشتم
ويژگيهاي فعل 1

 

 

درس نهم
نگارش علمي،‌نگارش ادبي

 

 

آزمون مرحله اي تشريحي شماره 2 – از درس پنجم تا درس نهم(بدون پاسخ)

 

 

آزمون چهار گزينه اي درس پنجم تا پايان درس نهم (بدون پاسخ)

 

 

درس دهم :
ويژگيهاي فعل (2)

 

 

درس يازدهم
مقايسه

 

 

درس دوازدهم
گروه اسمي(1)

 

 

پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس هشتم تا پايان درس دوازدهم :(بدون پاسخ)

 

 

درس سيزدهم و چهاردهم

 

 

آزمون زبان فارسي نوبت اول – نمونه شماره 1 (بدون پاسخ)

 

 

آزمون زبان فارسي نوبت اول نمونه 2

 

 

آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت اول : (بدون پاسخ)

 

 

درس پانزدهم و شانزدهم

 

 

درس هفدهم و هجدهم

 

 

درس نوزدهم خاطره نويسي ، يادداشت روزانه

 

 

پرسش هاي آموزشي و تكميلي (درس پانزدهم تا درس نوزدهم) بدون پاسخ

 

 

آزمون مرحله اي (تشريحي) شماره 3، از درس 15 تا درس نوزدهم : (بدون پاسخ)

 

 

آزمون چهار گزينه اي درس پانزدهم تا پايان درس نوزدهم :(بدون پاسخ)

 

 

درس بيستم و بيست و يكم

 

 

درس بيست و دوم و بيست و سوم

 

 

درس بيست و چهارم
زبان شناسي چيست ؟

 

 

درس بيست و پنجم
نامه نگاري (2)

 

 

آزمون مرحله اي (تشريحي و تستي) از درس 20 تا 25

 

 

درس بيست و هفتم و درس بيست و هشتم

 

 

آزمون زبان فارسي نوبت دوم – نمونه شماره 2 (بدون پاسخ)

 

 

آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت دوم : (بدون پاسخ)

+ نوشته شده در  2010/3/13ساعت 13:59  توسط عباسعلی  |